Opłaty

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne notariuszowi. Wynagrodzenie notariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn od dokonywanych w formie aktu notarialnego umów darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz ugody na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, iż pobiera należny podatek i przekazuje go do 7 dnia kolejnego miesiąca do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Na podstawie ustawy Prawo o notariacie, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych, jeżeli akt notarialny zawiera wniosek wieczystoksięgowy, wówczas notariusz pobiera należną opłatę sądową i przekazuje ją na rachunek bankowy właściwego Sądu Rejonowego do 7 dnia kolejnego miesiąca.

Na niniejszej stronie nie załączamy linków do obowiązujących przepisów prawa, nie znajdziecie także państwo kalkulatora kosztów czynności notarialnych ze względu na fakt, iż stosowane przez notariuszy przepisy zmieniają się nieustannie, a dokładne obliczenie kosztów notarialnych dokonywanej czynności notarialnej możliwe jest dopiero do przedłożeniu notariuszowi kompletu wymaganych dokumentów.