Radosław Teleman wita na swojej stronie!

"Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości."

Warto wiedzieć, że:
Notariusz (zwany dawniej Rejentem) jest osobą zaufania publicznego powoływaną przez ministra sprawiedliwości do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz, w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, a okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności, notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy. Notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność może powodować skutki prawne. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, aczkolwiek czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności (ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia mogącego pomieścić wszystkich uczestników bądź wyposażonego w specjalistyczne urządzenia do liczenia głosów) lub szczególne okoliczności (trudności w poruszaniu się, pobyt w szpitalu itp.). Moja kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej w dni powszednie poza wskazanymi godzinami urzędowania jak również w dni wolne od pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jak i wszelkich okoliczności mającej mieć miejsce czynności z notariuszem. w mojej kancelarii istnieje możliwość uzyskania informacji również w języku angielskim, a także niemieckim czy francuskim (w dwóch ostatnich tylko informacje podstawowe), dla stałych klientów dysponujemy parkingiem usytuowanym tuż przy kancelarii, udzielenie przeze mnie informacji co do brzmienia przepisów jest nieodpłatne.

Notariusz Radosław Teleman